Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi.

1. Sứ mệnh Là người tiên phong trong đào tạo kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho sinh viên ngành dược ở khu vực miền...